Terms & Conditions


Artikel 1 – Algemeen


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website Hipenchic.nl (Website) en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen jou en Hip&Chic.

Artikel 2 – Aanbiedingen


2.1 Alle aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Verder kunnen aanbiedingen met een korting van 30% of hoger niet worden geretourneerd.2.2 Hipenchic.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.2.3 De op de Website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan je vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terug betaald.


 

Artikel 3 – Gegevens


3.1 Je dient er zorg voor te dragen dat jouw gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeer je dat jij wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de Website.3.2 Hipenchic.nl garandeert dat al jouw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder je voorafgaande toestemming.3.3 Hipenchic.nl zal jouw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met jou heeft gesloten na te kunnen komen en/of jouw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan jouw e-mailadres worden gebruikt om je op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten van Hipenchic.nl die voor jou aantrekkelijk kunnen zijn. Mocht je dit niet wensen kan je dit aangeven en ten allen tijde uitschrijven middels de genoemde link in de nieuwsbrief.

3.4 Je kunt altijd jouw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de Website.


 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst


4.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van Hipenchic.nl van uw bestelling.4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Hipenchic.nl is geaccepteerd.
 

Artikel 5 – Levering


5.1 De bestelling wordt bij jou thuis afgeleverd, tenzij je op de Website hebt aangegeven dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn bedraagt 3-5 werkdagen, sieraden uitgezonderd.

5.2 Je bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze ter beschikking worden gesteld.5.3 Indien je de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor jouw risico en rekening.5.4 Indien je zelf een verkeerd adres hebt opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor jouw rekening.5.5 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 5 dagen heb je het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dien je een e-mail, fax of brief aan Hipenchic.nl te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 10 dagen na de kennisgeving aan je geretourneerd.
Artikel 6 – Risico tijdens transport


Gedurende het transport van de producten zal Hipenchic.nl het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op jou overgaan.
Artikel 7 – Afkoelingsperiode


7.1 Je bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 7 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Hipenchic.nl zal dan binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door jou betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info)kaartjes.7.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor je eigen rekening.7.3 Wanneer je een Sale-item retour stuurt, krijg je van ons ter waarde van het aankoopbedrag een shoptegoed opgestuurd.

Artikel 8 – Garanties


8.1 Hipenchic.nl garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de Website vermelde specificaties.8.2 Je dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoor je te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.8.3 Indien binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de Website vermelde specificaties, zal Hipenchic.nl binnen 30 dagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. Je kan Hipenchic.nl ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen. Deze garantietermijn is slechts langer indien de fabrikant van het betreffende product zelf een garantie geeft van meer dan 14 dagen.8.4 Na verloop van de in artikel 8.3 genoemde garantietermijn is Hipenchic.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.8.5 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Hipenchic.nl, jij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.
Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

Hipenchic.nl blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 10 – Betaling


10.1 Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaal jij op welke wijze je wenst te betalen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen met IDEAL, Mister Cash, Afterpay, Fashioncheque of creditcard.

10.2 Hipenchic.nl gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling volledig is voldaan.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten


11.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Hipenchic.nl, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Hipenchic.nl niet gelieerd is.11.2 Je mag (delen van) de Website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.11.3 Daarnaast mag je geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.11.4 Je mag alleen een hyperlink naar de Website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.Artikel 12 – Aansprakelijkheid


12.1 Indien door Hipenchic.nl geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Hipenchic.nl beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 9 (Garanties) is geregeld.12.2 De aansprakelijkheid van Hipenchic.nl voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door jou zelf.12.3 Hipenchic.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Hipenchic.nl waaronder de Website, door een derde.

  

Artikel 13 – Overmacht


Partiun zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


 

Artikel 14 - Verwijzingen


De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. Hipenchic.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. Hipenchic.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
Artikel 15 - Diversen


15.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.15.2 De administratie van Hipenchic.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jou gedane aanvragen en/of bestellingen. Je erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.15.3 Hipenchic.nl is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met jou door een enkele kennisgeving aan jou aan een derde over te dragen.15.4 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Hipenchic.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Hipenchic.nl aangepast worden. Hipenchic.nl adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.